a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
สารสนเทศ

สารสนเทศ

รายการ : เอกสารรายงานเชิงสถิติ
หน่วยงาน  : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการ     : ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายการ     : ราคาสินค้า
หน่วยงาน  : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

รายการ     : สารสนเทศด้านสังคมเศรษฐกิจและงานวิจัย
หน่วยงาน  : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

รายการ     : คลังข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน  : ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายการ     : สารสนเทศตลาดทุน
หน่วยงาน  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  

รายการ     : สถิติแรงงาน
หน่วยงาน  : กระทรวงแรงงาน

รายการ     : ข้อมูลส่วนราชการไทย
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รายการ     : ห้องสมุดกฎหมาย
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายการ     : ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารและยา
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายการ     : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
หน่วยงาน  : กรมอุตุนิยมวิทยา