a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากชาวลาวเวียงจันทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งรกราก ณ. ถิ่นฐานแห่งนี้ ซึ่งในอดีตนั้นเรียกตำบลนี้ว่า "บ้านใหญ่ลาว" จนปัจจุบันนี้ได้ตัดคำว่าลาวออกไปเพราะคนรุ่นเก่าบรรพบุรุษได้หมดรุ่นไปแล้วลูกหลานรุ่นหลังได้กลายเป็นคนไทย เชื้อชาติไทยและถือสัญชาติไทยเพราะเหตุนี้เอง ตำบลนี้จึงได้ชื่อว่า ตำบลบ้านใหญ่ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตำบลบ้านใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ตำบลบ้านใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข่อย, บ้านโพธิ์, บ้านโพธิ์ไทร, บ้านหนองปลาจีน, บ้านบุ่งกระเบา, บ้านใหม่, บ้านเกาะโพธิ์

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีนาวา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก:ทำนา
อาชีพเสริม:ทอพรมเช็ดเท้า, ทำไม้กวาด, ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์ พร้อมการคมนาคม มีถนนลาดยางเข้าสู่ตำบล

การเดินทาง

โดยทางรถยนต์จากสี่แยกไฟแดงนครนายก ตรงไปยังน้ำตกนางรองและสาริกา ประมาณ 2 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบล

ผลิตภัณฑ์  ไม้กวาด, สารส้ม