a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

 

ดาวน์โหลดไฟล้ด้านล่าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 13/2563

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ เรื่อง รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

<<ดาวน์โหลดด้านล่าง>>

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

<<ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง>>

 

Page 1 of 13