a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 10/2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังไทร-วังตูม

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

   ประจำเดือน มกราคม 2563  ครั้งที่ 9/2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 7/2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอเมืองนครนายกเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีแขกเกี่ยวข้าวให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นในการประกอบอาชีพทำนา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน กิจกรรมร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรมวิ่งกระสอบ กิจกรรมแข่งขันตีกอล์ฟพิศดาร และกิจกรรมแข่งขันจับปลาใส่กระบอก 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 1/2563

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังไทร-วังตูม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังไทร-วังตูม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

Page 1 of 12