a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กองคลัง

กองคลัง (8)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ 

เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะคะ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

 

  • ดาวโหลดลิ้งด้านล่างนะคะ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

  • ดาวโหลดลิ้งด้านล่างนคะ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  2561 (รอบ 6 เดือนหลัง)

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน