a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (28)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ณ หมู่ที่ 2 มีจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การทำตะไคร้หอมกันยุง ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากขยะอินทรีย์ ลงรณงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน และรณรงค์ใส่ทรายอะเบทในหมู่บ้าน นำโดยคณะผู้นำชุมชน คณะ อสม. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าข่อย

    

      

       

                                                     

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 จัดกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคนำโรคยุงลาย ณ หมู่ 6 นำโดยท่านกำนัน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรคฯ การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงได้อย่างสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนชื่นกันเป็นจำนวนมาก

                                        

                  

    

 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 จัดกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคนำโรคยุงลาย ณ หมู่ 5 บ้านบุ่งกระเบา จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรคฯ การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับหมู่ 4 บ้านหนองปราจีน ที่ดำเนินการเป็นหมู่แรก 

    

    

     

วันที่ 29 มิ.ย. 62 จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 เกี่ยวกับโครงการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ณ หมู่ 4 บ้านหนองปราจีน ต.บ้านใหญ่  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคฯ การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง สำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน 

   

   

    

       กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการกำจัดเหา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ประจำปี 2562

                                  

      

      

                              

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ จัดให้ความรู้เนื่องในวัดเอดส์โลก 

กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

   

   

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน ประจำปี 2562

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข่อย

  

   

   

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

 

 

กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ อบต.บ้านใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองปราจีน

Page 1 of 2