a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Super User

Super User

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ณ หมู่ที่ 2 มีจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การทำตะไคร้หอมกันยุง ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากขยะอินทรีย์ ลงรณงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน และรณรงค์ใส่ทรายอะเบทในหมู่บ้าน นำโดยคณะผู้นำชุมชน คณะ อสม. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าข่อย

    

      

       

                                                     

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 23/2563

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

 

ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่

2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ

 

Page 1 of 27