ท่านต้องการให้ อบต.บ้านใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
50.00%
การคมนาคม ( 2 )
50.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%